Merhaba Sayg?de?er Ziyaretçilerimiz;

www.Avm.Gen.Tr Portal?m?zda Ho? Geldiniz. . .

Her zaman müdavimi oldu?unuz ürünlerini be?enerek al?p kulland???n?z markalar hangi Al??veri? Merkezleri’nde mevcut ö?renmek mi istiyorsunuz? Sizlere bu hizmeti www.Avm.Gen.Tr olarak marka olan ma?azalara kolayca ula?man?z? sa?l?yoruz.

Ülkemizde hizmet veren bütün Al??veri? Merkezleri’nde bulunan trend markalara portal?m?zdan ula?abilece?inizi biliyormuydunuz? Portal?m?z?n arama özelli?ini kullanarak ister marka ismiyle istersenizde gitmek istedi?iniz ya da gitmeyi dü?ündü?ünüz Al??veri? Merkezleri içinde arayarak iste?iniz markaya ula??p hakk?nda ön bilgi alabilirsiniz.

Arad???n?z markaya buldu?unuzda markaya ait genel bilgi, ürünleri, yap?lan yorumlar? ayr?ca konum ve ileti?im bilgilerine ula?arak al??veri? öncesi o markaya ait genel bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayr?ca gidece?iniz ya da gitmek istedi?iniz markalar?n ba?ka hangi Al??veri? Merkezleri’nde hizmet verdi?ini görebilir, ma?aza hakk?nda dü?ünce ve yorumlar?n?z? payla?abilirsiniz.

Siz de?erli ziyaretçilerimizin al??veri? keyfinizi üst seviyede tutabilmek için ihtiyaçlar?n?za yönelik haz?rlanan bu portal?m?z bütün ?ehirlerdeki Al??veri? Merkezleri’nde bulunan markalara en k?sa yoldan ula?man?z? sa?layarak zaman kazanman?z? sa?lay?p al??veri?inizden keyif alman?z? sa?lamaya çal???yoruz. Portal?m?z?n sizler için her zaman online ve güncel tutarak markalar hakk?nda sizlere en do?ru bilgiye ula?man?z için anl?k portal?m?z yeniliyoruz. Güncel arad???n?z markalar hakk?nda di?er ziyaretçilerin yapt??? yorumlar? okuyarak bilgi sahibi olup o marka hakk?ndaki dü?üncelerini takip edebilir sizlerde yorumlar?n?z? her zaman aktarabilirsiniz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için portal?m?z anl?k güncellenmektedir. Sizlerde bu hizmetimizden faydalanmak istiyorsan?z sayfam?z? gezerek genel bilgi alabilir yorumlar?n?z? bizlerle payla?abilirsiniz. Sizler için haz?rlanan bu portal en dolu ve özgün içeriklerimizle siz de?erli ziyaretçilerimizin sayfam?zda eri?mek istedi?iniz bilgiye en kolay yoldan ula?man?z? sa?lamaya amaç edinmi?tir. Sizlerin al??veri? keyfinizi artt?rmaya yönelik bu çal??malar?m?zdan faydalanarak markalar hakk?nda genel bilgiye sahip olabilirsiniz.

Portal?m?z sayesinde siz ziyaretçilerimizin i?ini daha da kolayla?t?rd???m?z? biliyormuydunuz? Al??veri? Merkezi’ne gitmeden al??veri? yapaca??n?z markan?n hizmet verip vermedi?ini e?er o marka varsa kaç?nc? katta oldu?unu ö?renerek Al??veri? Merkezi’ne gitmeden ön bilgi sahibi olabilirsiniz.Sizlerde portal?m?z hakk?nda iyile?tirme yapmak için öneriniz var ise  info@avm.gen.tr mail adresimizden bizlere ula?abilirsiniz.

Sitemizde Türkiyede faaliyet gösteren bütün markalar` ?n listesi tutulup, ayn? zamanda bütün markalar?n ise a harfinden z harfine kadar olan marka ma?azalar? bir arada bulunduruyoruz. Sitemizde markalar ve markalar?n bulundu?u bütün avm` ler markas?na göre yani hangi marka hangi avm de bunu bilgisini ücretsiz olarak sizlere ula?t?r?p, bunuda hiçbir ücret talep etmeden ba??ms?z olarak yapt???m?z bütün derlemeleri sizinle payla?man?n mutlulu?unu ya??yoruz.